ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden

Art.1. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkoop- en dienstverleningsovereenkomsten van de BV SERVICO, hierna genoemd SERVICO. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere documenten uitgaande van de klant. Van deze algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken.

De nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.

Aanbiedingen van goederen of diensten zijn slechts bindend indien ze schriftelijk gebeuren en met vermelding van de termijn gedurende dewelke ze geldig zijn. SERVICO is enkel gebonden door een schriftelijke bevestiging van de bestelling.

Art.2. Prijs

Alle prijzen in Euro zijn exclusief BTW en worden vastgesteld in functie van de huidige marktsituatie. Tot de dag van de volledige betaling is SERVICO gerechtigd elke verhoging van kostenfactoren, zoals inkoopprijzen, koersen, belastingen, taksen, rechten, heffingen en vrachten door te verrekenen aan de klant zelfs indien deze verhoging voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de verkoop- of dienstverleningsovereenkomst.

Ingeval van interventies ter plekke worden deze aangerekend per uur, waarbij elk begonnen uur als een volledig uur zal worden aangerekend, vermeerderd met transportkosten.

Art.3. Betaling

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, en uitdrukkelijke vermelding op de factuur, gebeuren de leveringen van goederen en diensten tegen kontante betaling. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege, en overeenkomstig art.1139 B.W., als ingebrekestelling. Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder dat een bijkomende ingebrekestelling vereist is vermeerderd met een verwijlintrest gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank vermeerderd met 4% op jaarbasis en met een minimum van 1,5% per maand, berekend vanaf de vervaldag tot de dag van de volledige betaling. In geval van niet-tijdige of onvolledige betaling van het factuurbedrag is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot de betaling van een schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar, vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR.

Art.4. Levering

Termijnen voor levering van goederen of voor het uitvoeren van interventies ter plekke zijn steeds vrijblijvend en worden slechts bij benadering opgegeven. Deze termijnen beginnen pas vanaf het ogenblik der schriftelijke bevestiging van de bestelling door SERVICO en mits alle voor de levering of voor de interventie nodige informatie in het bezit is van SERVICO.

Overschrijding van een termijn kan nooit als een wanprestatie in hoofde van SERVICO worden weerhouden en geeft de klant nooit het recht om de ontbinding en/of schadevergoeding van schade door hem of door derden geleden te vorderen. Evenmin geeft het niet-naleven van een termijn de klant het recht de bestelling te weigeren of de betaling uit te stellen.

Levering van goederen geschieden, behoudens andere schriftelijke overeenkomst, in de kantoren van SERVICO. In geval van afwijkende overeenkomst reizen de goederen steeds op risico van de koper vanaf het tijdstip waarop zij de kantoren van SERVICO verlaten. Alle transportkosten zijn ten laste van de koper.

Art.5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven de uitsluitende eigendom van SERVICO totdat de volledige prijs ervan, met inbegrip van kosten en belastingen, door de koper volledig werd betaald.

Totdat de volledige prijs is betaald is de koper verplicht op de geleverde goederen de eigendom van SERVICO aan te geven.

Totdat de volledige prijs is betaald is het de koper verboden de goederen, geheel noch gedeeltelijk te verhuren, over te dragen of in pand te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SERVICO.

Indien de geleverde, nog niet betaalde, goederen worden geïnstalleerd in een gebouw waarvan de koper geen eigenaar is, indien het gebouw door de koper in hypotheek werd gegeven of indien de handelszaak door de koper in pand werd gegeven zal de koper SERVICO vooraf mededelen wie eigenaar is van het gebouw of wie de hypothecaire of pandhoudende schuldeiser is.

Art.6. Intellectuele eigendomsrechten

SERVICO is en blijft eigenaar van alle onlichamelijke rechten die eventueel zouden verbonden zijn aan de producten, het materiaal, de documenten, schema's, listings, plannen,... die aan de klant worden bezorgd. De rechten verbonden aan de aan de klant geleverde software zijn eigendom van SERVICO dewelke aan de klant enkel een niet-exclusief gebruiksrecht verleent. Het is de klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, verboden de software, volledig of gedeeltelijk, onder welke vorm dan ook, over te dragen aan derden.

Art.7. Controle en inspectie

De klant is verplicht:

  • de geleverde goederen of verstrekte diensten onmiddellijk na ontvangst te controleren, te keuren en zonodig te doen testen.
  • vastgestelde gebreken of afwijkingen binnen de 8 dagen na leveringen per aangetekende brief ter kennis te brengen aan SERVICO.
  • de gebrekkige goederen in hun oorspronkelijke staat en verpakking te bewaren.
  • SERVICO in de mogelijkheid te stellen zich van de juistheid der klachten te vergewissen.

Art.8 Aansprakelijkheid

De klant erkent dat SERVICO in geen geval aansprakelijk zal zijn voor schade die niet rechtstreeks of onmiddellijk veroorzaakt werd door opzet of grove schuld van SERVICO. De aansprakelijkheid van SERVICO tegenover de klant en/of derden in het kader van een overeenkomst zal nooit hoger zijn dan de prijs die de koper heeft betaald voor het onder deze overeenkomst geleverde product of verstrekte dienst.

De klant erkent dat SERVICO nooit aansprakelijk zal zijn voor onrechtstreekse schade zoals inkomstenverlies, verlies van cliënteel of gegevens.

Art.9. Beëindiging

SERVICO behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met de klant onmiddellijk te beëindigen:

  • bij laattijdige betaling door de klant. In dit geval heeft SERVICO ook het recht de geleverde goederen terug te vorderen zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien heeft SERVICO het recht de uitvoering van de lopende overeenkomsten met de klant op te schorten totdat de betaling werd ontvangen. SERVICO behoudt zich het recht voor om alle lopende bestellingen te annuleren, onverminderd haar recht op het vorderen van volledige schadevergoeding.
  • van zodra de onderneming van de klant het voorwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening of van elke gelijkaardige procedure.
  • indien de klant in gebreke blijft één van zijn verbintenissen tegenover SERVICO na te leven meer dan vijftien dagen na ingebrekestelling per aangetekende brief.

Dergelijke beëindiging zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling uitwerking krijgen vanaf de kennisgeving door SERVICO aan de klant onverminderd enige andere aanspraken van SERVICO.

De klant kan aangegane overeenkomst niet opzeggen zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van SERVICO. In geval van instemming met dergelijke opzeg dan zal dit gelden op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant SERVICO zal vergoeden voor de schade die SERVICO zal lijden als gevolg van de opzegging. Deze schadevergoeding zal minimaal 15% van de overeenkomstige prijs bedragen en maximaal de volledige prijs.

Art.10. Bevoegdheid

Op alle overeenkomsten is het Belgisch Recht van toepassing en alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de Vrederechter van Heist-Op-den-Berg en de Rechtbanken van Mechelen.

Zin in een demo of zit je met een specifieke vraag? Neem contact met ons op en we luisteren graag naar je wensen